علف های هرز پهن برگ در مزارع گندم

در صورت عدم کنترل علف های هرز ، از عملکرد مزارع کاسته می شود . همچنین به دلیل وجود بقایای علف های هرز، کیفیت محصول و عملیات برداشت آن دچار مشکل می شود، بنابراین ارائه روش کارآمد برای مبارزه با علف های هرز در مزارع الزامی است.

آنچه می خوانید لیستی از علفهای هرز پهن برگ رایج در مزارع گندم می باشد که می توان با آن ها در زمان مناسب و دوره رشدی مناسب با استفاده از علف کش توفوردی ام سی پی ای مبارزه کرد.

 

1. بابونه Anthemis spp
دوره زندگی: یک‌ساله، دوره گل دهی: تابستان تا پاییز

 

2. شقایق Roemeria spp
دوره زندگی: یک‌ساله زمستانه

 

3. شلمی Rapistrum spp
دوره زندگی: یک‌ساله با رویش زمستانه

 

 

4. خردل وحشی Sinapis spp
دوره زندگی: یک‌ساله با رویش زمستانه

 

5. خاکشیر تلخ Sisymbrium spp
دوره زندگی: یک‌ساله با رویش زمستانه

 

6. شاهتره Fumaria spp
دوره زندگی: یک‌ساله زمستانه دوره گل دهی بهار تا پاییز

 

 

7. پیچک Convolvulus spp
دوره زندگی: چند ساله

 

 

8. کاهوک وحشی Lactuca spp
دوره زندگی: یک‌ساله با رویش زمستانه

 

9. کیسه کشیش Capsella spp
دوره زندگی: یک‌ساله با رویش زمستانه

 

10. صابونک Silene spp
دوره زندگی: یک‌ساله زمستانه

 

11. تلخه بیان Glycyrrhiza spp
دوره زندگی: چند ساله، جوانه زنی: بهار و گل دهی: اردیبهشت تا خرداد

 

12. هفت بند Polygonum spp
دوره زندگی: یک ساله

 

 

13. بی تی راخ Galium spp
دوره زندگی : یک ساله، ساقه بالا رونده، خشن و چسبناک

 

14. پنیرک Malva spp
دوره زندگی: یک‌ساله یاچند‌ساله

 

 

15. تلخه Acroptilon
دوره زندگی: چند ساله

 

 

16. سلمک Chenopodium spp
دوره زندگی: یک‌ساله

 

 

17. غربیلک Lamium spp
دوره زندگی: یک ساله ، دوره رویش : در تمام طول سال خصوصاً پاییز

 

18. ترشک Rumex spp
دوره زندگی : چند ‌ساله

 

19. ازمک Cardaria spp
دوره زندگی: چند ساله، دوره رویش : در بهار و گل دهی در اواخر بهار تا تابستان

 

20. گندمک Stellaria spp
دوره زندگی: یک‌ساله زمستانه یا بهاره

 

21. خارشتر Alhagi spp
دوره زندگی: چند ساله، معمولاً در سال اول قادر به تولید گل نمی‌باشد.
با توجه به اینکه خارشتر از علف های هرز مزاحم عملیات برداشت گندم محسوب می شود، بهترین زمان مبارزه ، بعد از برداشت و زمان آیش است. حتماً با راهنمایی کارشناسان انجام شود.

 

 

تهیه و گردآوری:
سارا مهرابی - مسئول فنی

بالا